ghmghmghm

4.3.2. Стратиялық мақсаттарға жету үшін Ұйым қызметкерлері іскерлік шешімдерді іргелі құндылықтар мен әдеп қағидаларын ескере отырып  қабылдайды және  оларға жүктелген міндеттердің орындалуына толық жауап береді.

4.3.3. Ұйымның тиісті қызметкерлері өз құзыретіне сәйкес ( этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнінде уәкілдер) этика талаптарын бұзумен байланысты мәселелерге жауап беруге міндетті:

  • Жағдайды түзету және кемшіліктерді жою бойынша уақытылы  шаралар қабылдау;
  • Заңнамада белгіленген тәртіппен тиімді тәртіптік шараларды қабылдау /ұсыну;
  • Тиісті құрылымдылық бөлімшелермен / органдармен консультациялар өткізу , оларға қажетті ақпаратты беру.

Бұл әрекеттер ішкі рәсімдерге сәйкес рәсімделуі керек.

4.3.4. Ұйым қызметкерлерді көтермелейді және жақсарту бойынша кез-келген сындарлы ұсыныстарға оң көзқараспен қарайды.

4.3.5. Кодекс талаптарына және / немесе жұмыс барысында туындаған этикалық мәселелерге, сондай-ақ Кодекстің талаптарын бұзу, сыбайлас жемқорлық және басқа заңсыз әрекеттер фактілері бойынша сұрақтар бойынша Ұйымның лауазымды адамдары мен қызметкерлері, сондай-ақ мүдделі адамдар байланысуға құқылы:

  • Тікелей менеджерге, этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі омбудсменге;
  • Ұйым қызметкерлері бұзушылықтардың мән-жайларын анықтаған жағдайда, бекітілген этика талаптары, шешім қабылдау үшін материалдар кадрлар бөліміне қарауға жіберіледі.

5-тарау. ӘДЕП ПЕН СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ИНСТИТУТ.

5.1.Этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілдің құқықтары мен міндеттері.

Әдеп жөніндегі уәкілдері Ұйым басшысы 2 жылда бір рет тағайындайды.

Этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі омбудсменнің негізгі функциялары – Кодекс ережелерінің сақталмауы туралы ақпарат жинау, қызметкерлер мен лауазымды адамдарға Кодекстің ережелері бойынша кеңес беру, Кодекс ережелерін бұзу туралы дауларды қозғау және оларға қатысу.

5.2.Этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілдің: келіп түскен өтініштер негізінде  де, өз бастамалары бойынша да Кодекстің бұзушылықтарын анықтау рәсімдерін бастауға;

Кодекске сәйкес келмеу мәселелері бойынша қызметкерлерге, лауазымды адамдарға жеке жүгінуге;

Қызметкерлерге,лауазымды адамдарға Кодекстің ережелерін түсіндіру және түсіндіруді қамтамасыз ету.

5.3. Этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкіл:

Кодекстің талаптарын бұзу туралы дауларды қарау процедуралары кезеңінде, осындай істерді қараудың басталуына байланысты оларды мәжбүрлеп жұмыстан шығару жағдайлары туындаған кезде қызметкерлерді қорғауды қамтамасыз етуге;

Кодекске сәйкес келмейтін әселелерді қарауға қатысу;

Қызметкерлерден, лауазымды адамдардан, сондай-ақ іскери серіктестерден және мүдделі тараптардан Кодекстің ережелерін сақтамау туралы сұраныстарының есебін жүргізуге;

5 (Бес) жұмыс күні ішінде Ұйым қызметкерлеріне олардың талаптары  бойынша Кодекс ережелеріне түсініктемелер береді;

Кодекс сақтамау туралы дауларды шешуде тәелсіздік пен бейтараптықты сақтауға;

Кодес ережелерін бұзу туралы өтініш білдірген қызметкерлердің, лауазымды тұлғаның жасырын болуын қамтамасыз ету.

6-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ

6.1.Ұйымның менеджменттің жаңарту және жітілдіру мақсатында ол осы Кодекстің талаптарын қайта қарайды және жетілдіреді, олардың іс жүзінде қаншалықты жүзеге асыралатындығын талдайды, қажет болған жағдайды мүдделі тараптардың ұсыныстары мен ұсынымдарын ескере отырып, оған өзгерістер және немесе толықтырушылар енгізеді.

6.2. Кодекстің іске асырылуын іс жүзінде қолдану үшін қажет ұсыныстарды қарау үшін ұсынуға және белгіленген тәртіппен бекітуге болады.

7-тарау. ЖАУАПКЕРШІЛІК

7.1. Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, еңбек шартына, осы Кодекске, сондай-ақ жұмыс беруші анықтаған шешімдер мен актілерге сәйкес жауап береді.